Produktiviteten mår bra av hemarbete men kräver stöd


2021-04-07 - DET NYA ARBETSLIVET. Produktiviteten har gynnats av arbete hemifrån och arbetsgivare som utbildat chefer i att leda på distans har ökat produktiviteten än mer. Det visar en färsk brittisk undersökning.


Foto: Jungwoo Hong, Unsplash.

Arbete hemifrån har gynnat produktiviteten. Det uppger en tredjedel av arbetsgivarna i en färsk undersökning från den brittiska hr-föreningen CIPD. Det är 2 133 enkätsvar från arbetsgivare och kompletterande djupintervjuer som ligger till grund för rapporten Flexible working: lessons from the pandemic som People Management skriver om

Rapporten visar att arbetsgivare som erbjuder chefer träning i att leda på distans oftare ser produktivitetsvinster under hemarbetet. 43 procent av de som ger utbildning i att leda på distans , jämfört med 29 procent av de som inte erbjuder ledarträning.

Under de senaste månaderna har allt fler företag gått ut med riktlinjer för det nya arbetslivet. Oavsett vägval med återgång till kontoret, permanentat distansarbete eller hybridlösningar så kommer det att krävas insatser från arbetsgivarna, skriver People Management.

Claire McCartney, senior rådgivare på CIPD poängterar i People Management att arbetsgivare behöver ta fram strategier som fokuserar på välmående, kommunikation och samarbete och som bygger på medarbetares individuella preferenser.

— De behöver också tillhandahålla lämplig utbildning och stöd åt chefer så att de får de verktyg de behöver för att hjälpa anställda att jobba på distans.

Heejung Chung, sociolog och forskare vid University of Kent, varnar i samma artikel för att flexibilitet kan leda till att gränser suddas och att arbetet gör intrång i privatlivet.

— Tidigare utgjorde ofta antalet arbetade timmar på kontoret ett mått på produktivitet, engagemang och resultat. Nu behöver arbetsgivare diskutera vad gott arbete består av och hur medarbetares insatser kan mätas.

Dessutom behöver arbetsgivare hjälpa till att sätta mötesstrukturer som skapar utrymme för fokuserat arbete och återhämtning.

— Faktorer som bevisligen är viktiga för produktiviteten, fortsätter Heejung Chung i People Management.

JENNIE JENSEN

Sju strategier för att öka produktiviteten under hybridarbete

Rapporten Flexible working: lessons from the pandemic identifierar sju strategier för att lyckas med hybridarbete.

1. Utveckla de färdigheter och den kultur som behövs för inleda samtal om välbefinnande.

2. Uppmuntra gränssättning och rutiner för att förbättra välbefinnandet och förhindra överansträngning.

3. Säkerställ effektiv samordning av uppgifter och uppgiftsrelaterad kommunikation.

4. Var särskilt uppmärksam på kreativitet, brainstorming och problemlösning.

5. Bygg in tid, inklusive ansikte mot ansikte, för sammanhållning och organisatorisk tillhörighet.

6. Underlätta nätverkande och relationsbygge mellan team.

7. Organisera ett bredare stödnätverk för att kompensera för förlusten av informellt lärande.

JENNIE JENSEN


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN

För dig som bryr dig om HR

ANNONS. Personio presenterade förra året H.U.G Digital 2020 med 3 500 deltagare. Det var en plats för alla typer av HR-personer från olika branscher som ville lära sig mer om hur hur framtidens arbete inom personalfrågor och HR kan se ut.