Kvinnliga chefer mest utsatta för sexuella trakasserier


2020-04-15 - FORSKNING. Kvinnliga chefer utsätts i högre grad för sexuella trakasserier än kvinnliga anställda. Risken är störst för mellanchefer och kvinnor som basar över män. Det visar en studie från Stockholms universitet.


Johanna Rickne Professor i nationalekonomi vid Institutet för social forskning, Sofi, vid Stockholms universitet. Foto: Magnus Bergström/ Wallenbergstiftelsen

Kvinnliga chefer löper mellan 30 och 100 procent högre risk att utsättas för sexuella trakasserier jämfört med kvinnliga anställda. Det visar forskare från Stockholms universitet som har samarbetat med amerikanska och japanska forskare. I alla tre länderna är läget värst för kvinnor som har en större andel manliga underställda. En förklaring kan, enligt Johanna Rickne, professor i nationalekonomi vid Institutet för social forskning vid Stockholms universitet, vara att det helt enkelt finns fler potentiella förövare. En annan möjlig anledning är att kvinnorna ­bryter normerna både för vem som är chef och hur en kvinna ska vara. Hon förklarar att det handlar om contrapower harassment, då en ­anställd ­utsätter sin chef för trakasserier för att utjämna maktförhållandet.

– Att kvinnan är den som får mer makt på ­arbetsplatsen kan vara provocerande och sätta henne i en än mer utsatt position. Vid contra­power harassment försöker du behandla någon som du blir provocerad av negativt för att utjämna din statusskillnad till den personen, säger ­Johanna Rickne.

I Sverige användes SCB:s ­arbetsmarknadsundersökning från åren 1999–2007. I Japan och USA fanns inte jämförbara data och där gjorde forskarna egna ­enkätstudier. Studierna från ­Japan och USA visade att risken är störst för ­chefer på låg och mellannivå.

– När du blir befordrad kan du utsättas för trakasserier både från överordnade personer och från dem som du är chef över. Vi tyckte att det var förvånande att personer som är anställda skulle utsätta sin egen chef för trakasserier.

Länge trodde forskarna att mer makt skulle skydda kvinnor mot sexuella trakasserier i arbets­livet. När ämnet började uppmärksammas på 1970-talet hade de flesta kvinnor lägre positioner, som till exempel assistenter och ­sekreterare. Teorin var att män med makt trakasserar kvinnor utan makt. Men så är det alltså inte. En banbrytande amerikansk studie med 300 deltagare från 2012 visade att kvinnor som blir chefer snarare löper större risk att utsättas för sexuella trakasserier. Forskarna kallade fenomenet för maktens paradox, the paradox of ­power. Deras resultat bekräftas av Johanna Ricknes och hennes kollegers studie.

– Det är ledsamt att se att den här förhoppningen inte verkar ha infriats. Men det kanske kommer. Att situationen är värst för kvinnor som är chefer över män är ett tecken på att om arbets­livet blir mer jämställt överlag så kommer det här problemet att minska.

Tidigare forskning har visat att det inte bara är yngre kvinnor som ses som mer attraktiva och kvinnliga som trakasseras, utan kvinnor i alla åldrar. Det kan också finnas missförstånd kring vad sexuella trakasserier är, ­något som försvårar för arbets­givare och staten att lösa problemet.

– En vanlig fördom är att det handlar om missförstådd ­romantik eller kanske ett skämt. En ­annan fördom är att kvinnor ljuger och skyller brister i deras egen arbetsförmåga på trakasserier.

Forskningen har visat, fortsätter Johanna Rickne, att ja, till viss del kan det handla om välmenad romantik, men den stora mängden av sexuella trakasserier är snarare ett aggressivt beteende mot en minoritet på arbetsplatsen.

– Det går mer ihop med mobbning och handlingar där syftet är att få någon att känna sig ­utanför och annorlunda, snarare än att få någon att känna sig uppskattad.

Enkäterna i USA och Japan ­visar att risken för sexuella trakasserier minskar något bland kvinnliga toppchefer, även om de också utsätts i hög grad. En förklaring kan, ­enligt Johanna Rickne, vara att de har färre personer över sig som kan utföra trakasserier. Ett annat skäl kan vara att de har större möjlighet att sätta stopp för trakasserierna ­eller att folk inte vågar ge sig på dem längre.

I dessa studier kunde forskarna också dela in trakasserierna i olika underkategorier. Det ­visade sig att kvinnor i chefs­position var mer utsatta än anställda i alla kategorier, oavsett om det gällde fysiska eller psykologiska ­trakasserier.

Deltagarna fick även svara på frågor om förövaren. Kvinnliga chefer utsattes i högre grad än anställda av manliga underställda och av personer som var högre uppsatta än deras direkta chef. De utsattes där­emot inte i samma utsträckning som de anställda av kolleger på samma nivå.

Enkäterna visar också att kvinnliga chefer är lika, eller mer, benägna att vidta åtgärder jämfört med anställda. Men de drabbades också i högre grad av professionella och sociala repressalier. De kunde till exempel ses som besvärliga eller gå miste om befordringar och kompetensutveckling.

I en annan studie inom forskningsprojekt har Johanna Rickne och hennes kolleger begärt ut alla anmälningar från svenska Diskrimineringsombudsmannen under de senaste 20 åren som rör sexuella trakasserier.

– Anmälningarna tyder på att det finns mycket repressalier, att den som klagar uppfattas som problemet, snarare än den som utfört trakasserierna.

Forskarna konstaterar att sexuella trakasserier är ett ­arbetsmiljöproblem som hindrar kvinnor från att göra karriär och som reproducerar könsskillnader i inkomst, status och inflytande.

– Det är viktigt att diskutera för att skapa mer frihet för människor att välja sin plats i ekonomin och frodas där. Det handlar också om att få den bästa talangen att fortsätta göra karriär.

JENNIE AQUILONIUS

FAKTA: Internationell studie om sexuella trakasserier

VAD?

En studie om vilken position kvinnor som utsätts för sexuella trakasserier har på arbetsplatsen och vem som utsätter dem.

HUR?

I Sverige användes SCB:s arbetsmarknadsundersökning åren 1999–2007, där totalt 23 994 kvinnor svarat, av dem var 24 procent chefer. I Japan och USA fanns inte jämförbara data och där gjorde forskarna egna enkätstudier under 2019. I USA deltog 1 573 kvinnor, varav 62 procent var chefer. I Japan svarade också 1 573 kvinnor, av dem var 17 procent chefer. I Japan gjordes också intervjuer med fyra kvinnor och två män på ett företag.

VARFÖR?

Studien är en del ett större forskningsprojekt om ­sexuella trakasserier. Sexuella trakasserier är ett stort arbetsmiljöproblem och att reda ut vem som utsätts är ett viktigt första steg för att senare kunna utforska vilka åtgärder som behövs.

Studiens resultat:

• Kvinnliga chefer är mer utsatta för sexuella trakasserier än kvinnliga anställda.

• Störst risk löper kvinnor som är chefer på låg och ­mellannivå.

• Kvinnor som är chefer över framför allt män har en ­högre utsatthet än kvinnor vars personalgrupper är ­jämställda eller består av en majoritet kvinnor.

Källa: Studien Sexual Harassment of Women Leaders