Allmän visstidsanställning – en het fråga i valrörelsen


2018-08-06 - Om politikerna väljer att ha kvar allmän visstidsanställning eller inte kommer troligen inte göra så stor skillnad i praktiken skriver arbetsrättsexperten Tommy Iseskog.


I sin ”handlingsplan för en trygg arbetsmarknad” presenterar Socialdemokraterna ett stort antal punkter rörande arbetsmarknaden inför valet. Förslagen handlar främst om trygga anställningar, arbetskraftsinvandring, ­lönedumpning, anställningsvillkor och arbetsmiljö. Det som fått störst uppmärksamhet handlar om att avskaffa allmän visstidsanställning (AVA).

Den allmänna visstidsanställningen infördes i lagen om anställningsskydd den 1 juli 2007. Därmed försvann de särskilda regler som tidigare gällt. Det som arbetsrättsligt utmärker den allmänna visstidsanställningen är att det saknas så kallade äkthetskrav. Övriga tidsbegränsningsgrunder i lagen om anställningsskydd (vikariat, säsongsanställning och anställning av den som fyllt 67 år) har ­äkthetskrav, som innebär att ett visst eller vissa kriterier ­måste uppfyllas för att den tidsbegränsade anställningen ska vara tillåten. För vikariat är äkthetskraven att någon är fysiskt frånvarande och att någon annan anställs att utföra arbetsuppgifter som omfattas av den frånvarande arbetstagarens arbetsskyldighet. Om äkthetskraven inte uppfylls, kan arbetstagaren vända sig till domstol och ­begära att den förklarar att anställningen gäller tills vidare.

Det ska noteras att reglerna om tidsbegränsade anställningar i lagen om anställningsskydd är dispositiva. Då gäller kollektivavtalets regler och det är vanligt att de innehåller regler som ersätter eller kompletterar (i ett ­eller annat avseende) lagens regler.

Utan tvekan kan konstateras att den allmänna viss­tids­anställningen ger arbetsgivaren ett stort utrymme för ­tidsbegränsade anställningar. Flexibilitet är kännetecknet för den allmänna visstidsanställningen. Dessutom ­torde de arbetsgivargenerösa reglerna om allmän visstidsanställning åtminstone i någon mån ha underlättat för främst unga att få ett första jobb, även om den bedömningen är en sannolikhetsspekulation. Den allmänna visstidsanställningen innebär naturligtvis en viss arbetsrättslig otrygghet för ­berörd arbetstagare. Samtidigt ska noteras att den tillsvidareanställdes ”trygghet” inte får överdrivas. Alla former av arbetsbrist (brist på arbete, brist på medel och brist på intresse) är ju saklig grund för uppsägning.

Om allmän visstidsanställning ska avskaffas, kommer lagen med all sannolikhet att tillföras regler med särskilda äkthetskrav för speciella tidsbegränsningsgrunder, bland ­annat arbetstopp och projekt.

Enligt min bedömning handlar ­frågan om allmän visstidsanställning eller särskilda tids­begräns­nings­grunder med äkthetskrav främst om hur politiken väljer att formulera problemet. Om flexibilitet ska betonas, har den allmänna visstids­anställningen sin plats. Om trygghet ska fram­hållas är det läge att gå till­baka till den ordning som gällde före den 1 juli 2007 med särskilda tidsbegränsnings­grunder. Det är emellertid högst osäkert om val av politisk ­betoning har så stor betydelse i den praktiska verkligheten.en allmänna visstidsanställningen saknas äkthetskrav. Det gör att en arbetsgivare kan anställa en arbets­tagare tidsbegränsat i en allmän visstidsanställning av ­vilket skäl som helst. Det kan naturligtvis handla om att arbetsgivaren exempelvis har en tillfällig arbetstopp eller ett projekt, men det kan också vara fråga om ett vikariats­behov (där alltså tidsbegränsad vikariatsanställning hade kunnat nyttjas) eller att arbetsgivaren vill pröva arbets­tagaren av personliga skäl (där måhända provanställning hade kunnat förekomma).

Den allmänna visstidsanställningen begränsas av två så kallade konverteringsregler. Om en arbetstagare har varit anställd med allmän visstidsanställning i totalt mer än två år under en femårsperiod övergår anställningsavtalet till att gälla tillsvidare. Samma sak om en arbetstagare har haft allmän visstidsanställning hos arbetsgivaren i totalt mer än två år i en ”kedja” av tidsbegränsade anställningar. Mellanrummet mellan två anställningar får inte vara ­längre än sex månader.


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN
#8

LEDIGA JOBB