DO: Svårt att nå en värld
helt utan diskriminering


2018-04-20 - Trots att det är förbjudet att diskriminera sker det. Diskrimineringsombudsmannen, DO, kan inte ens säga hur vanligt det är. Men i fjol kom lagen som ger myndigheten en bättre piska på företagen.


Foto: Sanna Percivall

DO utövar sin tillsyn på två sätt. Dels när misstänkt diskriminering anmäls till myndigheten eller DO på annat sätt blir varse och startar en egen utredning. Dels genom att kontrollera att arbetsgivare gör sitt förebyggande arbete enligt kraven.

Den 1 januari 2017 kom en lag som kräver samma aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering som i arbetsmiljöarbetet, och enligt samma femstegsmetod: kartlägga risker, analysera resultatet, planera och genomföra åtgärder, följa upp dem, dokumentera hela processen.

– Det är jättebra. Frågorna tangerar varandra och det finns fördelar med att göra arbetet samtidigt, säger Agneta Broberg, DO.

Därmed kan DO kräva in dokumentation från före-tagen och se hur de utfört uppgiften. I höstas startade DO en stor sådan tillsyn av 350 kommuner och landsting. Däremot gör myndigheten inte arbetsplatsbesök.

– Det är en skrivbordsgranskning, vi granskar det underlag som skickas in. I slutet av april ska vi ha ett resultat. Statliga aktörer är stora arbetsgivare och har ett stort -ansvar att vara förebilder, säger Agneta Broberg om ur-valet.

I samband med #metoo-rörelsen i höstas upp-dagades också klara brister i juridik-, kultur- och mediesektorerna. Därför har DO krävt in företags riktlinjer och dokumentation för hur de jobbar med just sexuella trakasserier från de branscherna.

– Får man bara arbetsgivarna att jobba så menar jag att det får effekt. Det handlar om att medvetandegöra, säger hon och poängterar att fördomar kommer av en genetisk funktion i reptilhjärnan som för länge sedan var viktig för människan – att snabbt kunna gruppera människor och skilja vän från fiende.

– Därför sker en stor del av diskrimineringen utan att vi menar det. När vi blir medvetna kan vi göra något åt det. Ju mer blandade grupper vi rör oss i, desto mer utsatta blir vi för risken att diskriminera och desto mer uppmärksamhet behöver frågan.

När har vi en arbetsmarknad helt utan diskriminering?

– Helt utan? Ja du, det är en vision som är svår att nå. Fast om arbetsgivare verkligen tar tag i frågan så sker avsevärda förändringar. Många upptäcker också att om man arbetar med aktiva åtgärder, som lönekartläggningar, leder det till större lönsamhet, säger Agneta Broberg.

Arbeta så här

5 parametrar som ska granskas mot diskriminering:

1. Arbetsförhållanden: Både fysiska, som omklädningsrum, och psykiska, som jargong.

2. Löner och förmåner: Både konkreta summor för lön och bonus samt rutiner för fördelning.

3. Rekrytering och befordran: Hur säkerställer man att det inte är godtycklighet och personlighet som styr?

4. Utbildning och kompetens-utveckling: Upphör kompetensutveckling efter 50-årsdagen?

5. Möjlighet att förena jobb med familjeliv: Får alla möjlighet till flextid?

De 7 grunderna för diskriminering

Ålder: Uppnådd levnadslängd. Alla männi-skor, oavsett ålder, omfattas av lagens skydd mot diskriminering.

Sexuell läggning: Lagen definierar sexuell läggning som homosexuell, heterosexuell och bisexuell läggning.

Funktionsnedsättning: Varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.

Religion eller annan trosuppfattning: Exempelvis hinduism, judendom, kristendom och islam samt övertygelser med grund i en religiös åskådning, till exempel buddism, ateism och agnosticism. Politiska åskådningar och etiska eller filosofiska värderingar som inte har samband med religion omfattas inte av diskrimineringslagens skydd.

Etnisk tillhörighet: En individs nationella och etniska ursprung, hudfärg eller liknande. Nationellt ursprung betyder samma nationstillhörighet; finländare, polacker eller svenskar. Etniskt ursprung innebär ett relativt enhetligt kulturmönster, såsom samer och romer. Alla människor har en eller flera etniska tillhörigheter och kan därför bli utsatta för etnisk diskriminering.

Könsöverskridande identitet eller uttryck: Avser vad som ofta brukar kallas transpersoner. Det är ett paraplybegrepp för människor som bryter mot samhällets normer för könsidentitet och könsuttryck.

Kön: Innebär att någon är kvinna eller man. Förbudet mot könsdiskriminering omfattar också personer som planerar att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet.

Källa: DO

KRISTIAN BORGLUND


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN
#5