Medarbetarnas engagemang

får aktien att stiga


2019-02-13 - Ett ökat engagemang bland medarbetarna får aktien att stiga. Mårten Westberg har framgångsriktsatsat på aktier i företag där medarbetarundersökningarna har en uppåtgående trend. Som sämst har aktien gått upp 50 procent på två år.

Genom att analysera medarbetar­undersökningarna kunde Mårten Westberg förutsäga att aktien på sexton börsföretag skulle gå upp. Det här var för sju år sedan och sedan dess har han förfinat sin modell och har aldrig köpt en aktie som förlorat i värde. På två år har investeringen som bäst gått upp 78 procent och som sämst 50 procent upp. Med hårda siffror visar han att personalens ­mående och engagemang har verklig betydelse för hur företaget går. Ändå har han svårt att få gehör.

– Då, för sju år sedan, var det ingen som trodde på mig, och fortfarande är det många som är skeptiska och avfärdar detta som flummigt. Man har ­under så lång tid sagt att börsen styrs av någon slags kollektiv psykologi, och det stämmer, men bara på kort sikt. På lång sikt styrs börsen av det underliggande värdet. Analytiker kollar gärna produktutveckling, kundflöden, ­effektivisering och så vidare, men alla dessa processer drivs av personalens engagemang. Därför är ­engagemanget viktigast för aktiens utveckling, ­säger Mårten Westberg som i dag ­driver företaget European Institute of Behavioral Analysis.

Lotta Dinkelspiel, nyhetschef Affärsvärlden: "Intressant aspekt av företagsvärdering"

Det var när Mårten Westberg jobbade på Trygg-Hansa i början av 90-talet som intresset för medarbetarundersökningar väcktes. Han tyckte att den undersökning han själv fick fylla i var så dålig att han kontaktade undersökningsföretaget för att föreslå förbättringar. Därefter följde många år där han jobbade med att utveckla med­arbetarundersökningar, bland annat på Netsurvey, vilket gav tillgång till att arbeta med stora mängder data från många olika företag.

– Jag hade en analytisk julafton ­under många år och lyckades till slut få fram en modell för att se samband mellan medarbetarundersökningar och aktiekurs. Företag som hade ett medarbetarindex på personalens ­engagemang som gick upp, där gick också aktiekursen upp, även om det tog över ett år innan det skedde. Efter Netsurvey följde jag 20 börs­noterade företag under tio år och ­kunde visa att modellen håller.

Men har inte börsen generellt gått upp under denna tidsperiod?

– Jo, men aktiekursen för dessa företag steg betydligt mer jämfört med börsens medel. Det är ungefär 2,5 gånger bättre att köpa aktier i ett företag där engagemanget stiger än där det inte gör det.

Hur räknar du ut personalens engage­mangs­index?

– Genom att samköra all data från medarbetarundersökningen får jag fram vilka faktorer som har störst smittofaktor. Det är de frågor som gör störst skillnad för företagen. Jag har valt att kalla det engagemang, de ­frågor kopplat till medarbetarna som ger störst hävstänger för företagen.

Ofta ger de psykosociala faktorerna stor effekt, enligt Mårten Westbergs modell. De står för 70 procent av förklaringsvärdet till ett ökat engagemang. Det kan handla om frågor som relation till närmaste chef, relation till kolleger och mandat att självständigt få lösa saker man har ansvar för. Men vilka frågor som är viktigast är olika från företag till företag.

– I ett vanligt linjestyrt företag har den närmaste chefens kommunikation till medarbetaren stor betydelse. I ett projektstyrt it-bolag har denna fråga inte alls samma vikt. Där har det ofta visat sig att ledningens visioner är mycket viktigare. Det intressanta är att jämföra företagets index med sig själv över tid.

Att hitta vilka faktorer som driver aktiekursen är något av den heliga gralen, det som är det som är det svåraste med modellen, betonar Mårten Westberg.

För att visa att modellen som han ­tagit fram på historiska data stämde även för att förutsäga hur kursen ska gå framåt, investerade Mårten Westberg i aktier enligt samma modell. 2014 tog Mårten Westberg del av åtta bolags medarbetarundersökningar. Han tog fram vad som skulle ingå i företagens olika index över personalens engagemang och räknade ut ­indextalet. Ett år senare var han tillbaka på företaget för att se om index gått upp eller ned. På tre av bolagen hade det gått upp, det vill säga medarbetarundersökningen visade på ett större engagemang. I de bolagen köpte han aktier. Ett av dem var Addtech, de två andra vill vara anonyma, men Personal & ledarskap har tagit del av vilka de är. Det ena är ett stort internationellt industribolag, det andra ett mindre konsultbolag.

På två år gick aktierna som minst upp 44 procent och som mest 78 procent, vilket var drygt dubbelt så snabbt som börsens medel under den perioden. (69 procent jämfört med 31 procent för SIX 30 Return-index.)

Hur har du fått tag i företagens medarbetarundersökningar?

– Jag har frågat alla börsnoterade företag om jag får ta del av deras medarbetarundersökningar. Om de går med på det kommer jag till deras ­undersökningsleverantör och gör mina analyser. Med mig från dem får jag ett indextal och av mig får de vilka frågor de kan driva för största möjliga värdestegring i företaget.

Mårten Westberg konstaterar att det ökade engagemanget bland ­personalen börjar synas i produktionen efter ungefär ett år. Då brukar också börsanalytikerna intressera sig, ett år efter att Mårten Westberg köpt sina aktier.

Men blir inte detta insiderinfor­mation?

– Jo, absolut, det tycker jag. Jag sitter på information som är mycket bättre än vad alla analytiker har. Jag har anmält mig själv till Finans­inspektionen men de utgår från vissa fasta parametrar om det är insider ­eller inte, och där finns inte detta med, så de har bedömt att det inte är insider.

Just därför vill han se en förändring i hur de börsnoterade företagen måste redovisa i bokföringen. Han tycker att medarbetarundersökningar ska bli en del av det som används för att ta investeringsbeslut.

– Om jag ska köpa aktier i ett ­kunskapsintensivt företag inom till exempel tech så tycker jag att deras kapitalomsättningshastighet eller ­nuvarande lönsamhet är ointressant. Utvecklingen på personalens engagemang i det dagliga jobbet är mycket bättre på att förutsäga hur det kommer att gå för min investering. I dag finns det jättesmarta personer som sitter och tar beslut på ganska perifera data. De borde vilja ha denna data, som har mycket större förmåga att förutsäga börsen, säger Mårten Westberg.

Med en förändring i företagens redovisning hoppas han få en bättre värdering av företagen, men framför allt att det på riktigt kan förändra synen på medarbetarna. Hr:s arbete tror han i och med detta kommer att bli viktigare än någonsin.

– När man börjar köpa aktier utifrån den här medarbetarinformationen kommer det innebära att de här frågorna prioriteras. Det kommer leda till att miljoner människor får en bättre arbetsmiljö och en bättre dag på jobbet.

Mårten Westbergs modell för ­sambandet mellan aktievärde och medarbetarengagemang är fortfarande i ett tidigt skede och han tror att modellen kan förfinas långt mer. Han söker nu fler företag som vill ställa upp med medarbetarundersökningar. Målet är att kunna publicera resultaten i en vetenskaplig tidskrift fram­över.

Ett ökat engagemang bland medarbetarna får aktien att stiga. Mårten Westberg har framgångsrikt satsat på aktier i företag där med­arbetarundersökningarna har en uppåtgående trend. Som sämst har aktien gått upp 50 procent efter två år.

ELSA FRIZELL

”Intressant aspekt av företagsvärdering”

Lotta Dinkelspiel, redaktionschef på tidningen Affärs­världen, har gått igenom Mårten Westbergs portfölj och tror att personalengagemanget kan ha betydelse för börskurser även om det är för tidigt att slå fast ännu.

Hur ser du på antagandet att personalens engagemang på­verkar börskursen?

– Det verkar rimligt. Min gissning är att personal är mer nöjd och mer engagerad om ett företag drivs på ett bra och effektivt sätt. Och då kan det ju påverka både resultatet och börskursen. Han pekar på viktiga faktorer som säkerligen ofta får effekt på ett företags lönsamhet och därmed dess värde.

Kan sambandet som Mårten Westberg visar mellan engagemang och aktiekurs i själva verket bero på något helt annat?

– Såklart. Resultatet i ett företag är ju alltid beroende av flera faktorer. Medarbetare, marknad, omvärld, tillväxt och annat. Det går inte att säga säkert att det här är förklaringen till det goda resultatet. Men det bär rimlighetens prägel.

Vad anser du om idén att börs­bolagen ska behöva redovisa ett indexvärde på hur personalens engagemang är?

– Det har jag svårt att avgöra. Jag antar att olika branscher borde ­mätas på olika sätt. I olika företag är också engagemang olika viktigt.

Är medarbetarundersökningar insiderinformation?

– Jag tror det är för tidigt att säga om det är insiderinformation. Det får hans fortsatta analys visa.

ELSA FRIZELL


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN