Förväxla inte kompetens med temperament


2018-05-16 - Jag är inte särskilt social eller utåtriktad, utan mer blyg. Jag jobbar bäst utan tidspress. En jobbsökande skulle knappast skriva så i sin ansökan, än mindre komma på intervju. Ändå kan den personen vara den mest kompetenta för jobbet.


Foto: Veikko Somerpuro

Temperaments-forskaren Liisa Keltikangas-Järvinen, professor i psykologi vid Helsingfors universitet, använder exemplet ovan för att belysa hur stort värde olika temperamentsdrag tillskrivs, till och med på bekostnad av kompetens och expertis i arbetslivet. En ”bra typ” anses vara social, utåtriktad och aktiv.

När egenskaperna likställs med vad en kompetent anställd eller chef är – då är man inne på villospår, anser Liisa Keltikangas-Järvinen.

– Det kan bli dyrt om man på grund av de här egenskaperna tränger undan de mest kompetenta för jobbet, säger hon.

Temperamentet är en medfödd biologisk egenskap som beskriver en persons initiala reaktion till en ny situation och hur en person fungerar.

– Det hänger inte ihop med kognitiva egenskaper som informationsbearbetning, analytiskt tänkande, förståelse för kausalitet eller kreativitet.

En sätter sig vid mötesbordet i god tid med papperen i prydliga högar, medan en annan kommer inrusande lite sent med håret på ända. Det är ett exempel på hur temperamentsdraget regelbundenhet visar sig på jobbet. För vissa är det viktigare än för andra med rytmer, rutiner och ordning. Att vara tidigt på jobbet och att ha ett städat skrivbord förknippas ofta med att personen är duktig och kompetent. Så behöver det inte alls vara.

– Det är personens sätt att fungera. Det är inte det som ska utvärderas, utan slutresultatet, säger Liisa Keltikangas-Järvinen.

För de flesta jobb har temperamentet ingen betydelse. Undantag är yrken som polis, där snabba och välövervägda beslut ska tas snabbt. Det kan inte vara en person som är benägen att ta stora risker. Men i ett annat yrke kan risk-benägenhet vara en önskvärd egenskap.

I kontaktyrken kan socialitet vara till nytta, men ändå är det kompetensen som är viktigast.

Temperamentet visar sig tydligast under stressade förhållanden, men det får inte användas som en bortförklaring för dåligt beteende, betonar Liisa Keltikangas-Järvinen.

– Det är människan som styr temperamentet, inte temperamentet som styr människan, säger hon.

Använd din kunskap

• Kunskap och insikt om temperamentets betydelse kan hjälpa dig att förstå dig själv och dina kolleger.

• Det kan också vara ett verktyg för att hantera stress. Den som arbetar på ett sätt som inte passar hens temperament kan känna stress och otillfredsställelse.

• Lyssna på din första reaktion då du står inför något nytt, men låt inte magkänslan styra dig för mycket. Om till exempel en introvert person låter sig styras av den första känslan, så kommer hen att bara utnyttja en bråkdel av sin kapacitet i sitt arbete.

• Tänk på att temperamentsdrag inte hänger ihop med kompetens. De visar bara hur en person fungerar i vissa situationer.

• Arbetsförhållanden, till exempel tidspress, organisationsförändringar eller öppna kontorslandskap, kan försämra arbetsresultatet för personer med vissa temperamentsdrag.

Källa: Temperamentsforskaren Liisa Keltikangas-Järvinens bok om temperament i förhållandetill arbetsliv: Hyvät tyypit – temperamentti ja työelämä, 2016.

Vad är temperament?

• En biologisk och medfödd benägenhet att reagera på ett visst sätt i en ny situation.

• En mix av olika temperamentsdrag i olika styrka.

• En grundbas för personligheten som byggs på med mer utvecklade personlighetsdrag.

• En bestående be-nägen-het. Till exempel så försvinner blyghet aldrig, men man kan lära sig att inte låta det påverka be-teendet när man blir äldre.

Arbetslivets olika temperamentsdrag

Aktiv

En del är snabba i tempot, medan andra är mer lugna. Långsamhet ska inte förknippas med lättja eller oförmåga till initiativ.

Social

Berättar om en person söker sig till sällskap och hur väl hen trivs bland andra. Det är inte samma sak som social färdighet, även om de ofta blandas ihop. En social människa kan ofta vara beroende av beröm och erkännande, vilket kan göra personen mindre innovativ och mer benägen att vara till lags.

Regelbunden

En person som håller fast vid dygnsrytm, håller tider och är ordningsam har hög regelbundenhet, lite som Skalman. Rutiner är viktiga.

Närma eller fjärma

Beskriver en persons reaktion inför nya och oväntade situationer eller omständigheter. Personen kan antingen närma sig situ-ationen aktivt eller dra sig undan. Om en person drar sig undan i sociala situationer, är det frågan om blyghet.

Flexibel

Innebär hur väl en person anpassar sig till förändringar eller nya saker. Hög anpassningsförmåga gör att det är lätt att ta till sig något nytt, medan låg anpassningsförmåga gör att det tar längre tid att ta till sig förändringar.

Responsiv

Handlar om hur lätt man reagerar med en känsla eller handling på det som sker runtomkring en. En del blir exempelvis irriterade av småsaker, medan andra inte påverkas just alls av det som händer i omgivningen.

Intensiv

Innebär hur starkt en person visar sina känslor. En person med hög intensitet uttrycker starka känslor, en person med låg intensitet är mer lågmäld. Personer med olika intensitet kan ha svårt att förstå varandra.

Känslig

Handlar om hur känslig en person är. Det kan handla både om sinnesintryck, men också om social känslighet. En person med hög social sensitivitet är ofta försynt och är skicklig på att läsa av andra.

Enträgen

Med enträgenhet avses seghet och ovilja att ge upp. En enträgen person är ofta noggrann, men kan hålla på att finslipa utan att någonsin bli färdig. En mindre enträgen person ger lättare upp om det inte är intressant, men kan få jobbet snabbt gjort.

Humör

Innebär förhållandet mellan positiva och negativa känslor, om en människa är opti-mistiskt eller pessimistiskt lagd.

JONNA SÖDERQVIST


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN
#5