”Hr behöver bredda sitt arbetsmiljökunnande”


2019-05-24 - FORSKNING. Hr har fått större ansvar för arbetsmiljön. Men kunskaps­nivån hos hr-personalen varierar och lagstöd för ansvaret finns inte, enligt ny studie.

De senaste decennierna har hr:s roll förändrats. På flera arbetsplatser har mer ansvar för ­arbetsmiljöarbetet hamnat på hr-avdelningarna, trots att de egentligen inte har det ansvaret enligt arbetsmiljölagen. De ska bara fungera som ett stöd till chefen.

– Det finns ofta någon på hr-avdelningen som är inriktad på arbetsmiljö, men vi ser att det finns en väldig skillnad i kompetens när det gäller arbetsmiljöfrågor bland hr-personerna ute i de olika verksamheterna, säger Lisa Schmidt, som tidigare arbetade på Svenska Miljöinstitutet, IVL.

Där ledde hon en treårig studie om hr-funktionens roll i det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommuner och landsting. Slutsatserna presenterades nyligen. En av dem är att hr-funktionen skulle vinna mycket på att bredda sitt arbets­miljökunnande.

Lisa Schmidt konstaterar att arbetsmiljö och kunskap om arbetsmiljö inte ingår som ett ämne i hr- och personalutbildningar.

Studien visar också att hr ofta avgränsar ­arbetsmiljöfrågorna till att gälla enbart det som faller inom Arbetsmiljöverkets föreskrift om ­organisatorisk och social arbetsmiljö, osa:n.

– I de frågorna ger hr cheferna stöttning. Men kanske inte i det övriga arbetsmiljöarbetet. Det finns massor med andra föreskrifter som chefen också behöver stöd kring i arbetsmiljöarbetet, som medicinska kontroller till exempel, säger Lisa Schmidt.

På många arbetsplatser har hr ansvar för ­arbetsmiljöutbildningar som riktar sig till både skyddsombud och chefer, trots att de själva inte alltid har så stora kunskaper om hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska drivas, enligt Lisa Schmidt.

– Det beror på att det systematiska arbets­miljö­arbetet framför allt ska vara inriktat på verksamheten, vad man gör på arbetsplatsen, arbetsprocesser, arbetssätt och metoder. Hr:s fokus ligger på den individuella medarbetarens väg genom arbetet, som anställning, sjukskrivningar och avveckling.

Lisa Schmidt konstaterar att hr ofta jobbar med arbetsrätt, ledarskap och med osa-föreskriften och rehabilitering. De är också viktiga delar i arbetsmiljöarbetet.

– Om hr nu ska arbeta med arbetsmiljöfrågor kanske de borde ha lite mer kunskap även om hur det systematiska arbetet ska bedrivas.

Då skulle hr kunna ge ett bättre chefsstöd, enligt studien. Hr-arbetet behöver integreras med det övriga arbetsmiljöarbetet och med verksamhetsutvecklingen. Hr skulle alltså tjäna på att lära sig mer om hur samverkan mellan arbets­givare och arbetstagare ser ut för att bättre kunna stödja den strukturen, framhåller Lisa Schmidt.

– Inom kommuner, landsting och regioner finns samverkansavtal. Skyddsombudet och det fackliga ombudet kan ofta vara samma person. Vår studie visar att det ibland kan vara lite svårt att hålla reda på de olika rollerna för alla inblandade parter.

Hr:s roll i arbetsmiljöarbetet

Studiens syfte var att ta reda på hr-funktionens roll i det systematiska arbetsmiljöarbetet genom att studera hur rollen definieras och implementeras i kommun- och landstings/regionsektor.

Studien är kvalitativ. 43 intervjuer med 55 nyckelpersoner inom sex verksam­heter på olika nivåer inom kommuner och landsting/regioner har gjorts.

Gjord av Svenska Miljöinstitutet, IVL.

Treårigt projekt som fått 2,59 miljoner av Afa Försäkring.

LENA GUNNARS


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN