Nu till hösten måste politiken

lägga sig på LAS-sidan


2020-08-27 - EXPERTEN. Att göra utrednings förslag till lag, bara för att politiska partier i förväg skulle ha kommit överens om den ordningen, strider mot grundlagens krav på att lagstiftning ska beredas. Det skriver vår expert Tommy Iseskog som ser fram emot en het Las-höst.

I det så kallade Januariavtalet anges att arbetsrätten ska ”moderniseras”. Det första steget på den vägen innebar att en utredning tillsattes maj 2019 med uppdraget att överväga fyra relativt avgränsade frågor rörande lagen om anställningsskydd – turordningsreglerna, arbetsgivares kompetensutvecklingsansvar, uppsägningstvister och anställningsskydd för tidsbegränsat anställda. I månadsskiftet maj – juni 2020 kom utredningen med sina förslag. Timmarna innan utredningsbetänkandet presenterades på en presskonferens, meddelade regeringen genom arbetsmarknadsministern att förslagen var ogenomförbara. Statsministern har därefter givit uttryck för samma sak vid flera tillfällen.

I huvudsak och korthet innebär Las-utredningens förslag följande.

1. Alla arbetsgivare ska kunna undanta fem personer före turordning och kompetenskravet tillräckliga kvalifikationer för rätt till omplacering vid turordning ”höjs” till kvalifikationer.

2. Vid uppsägningstvister ska – som huvudregel – anställningen upphöra vid utgången av uppsägningstiden och för arbetsgivare som har högst 15 anställda ska en uppsägning inte kunna ogiltigförklaras.

3. Arbetstagare som har haft allmän visstidsanställning, AVA, ska förvärva företrädesrätt efter sammanlagt nio månaders anställning under en treårsperiod och företrädesrätten ska gälla till tillsvidareanställning också under den tid som personen är AVA-anställd.

4. Arbetsgivare ska i ”skälig utsträckning” erbjuda arbetstagare kompetensutveckling och om arbetsgivaren försummar detta ska skadestånd kunna utdömas.

Arbetsmarknadens parter har nu möjlighet att presentera ”gemensamma förslag” om förändringar av Las. Regeringen har lovat att i så fall lägga dessa förslag till grund för ny lagstiftning. Det är högst osannolikt att arbetsmarknadens parter lyckas enas om förslag som verkligen kan bli allmän lagstiftning, men osvuret är naturligtvis bäst i den frågan. Under har inträffat förr.

Från Centerns och Liberalernas sida har uttryckts att Las-utredningens förslag ska bli lagstiftning, om inte arbetsmarknadens parter kommer med andra gemensamma förslag. Detta påstående är märkligt.

Att rakt över disk göra ett utredningsförslag till lag, bara för att politiska partier i förväg skulle ha kommit överens om den ordningen, skulle nämligen strida mot grundlagens krav på att lagstiftning ska ”beredas”. Även om Las-utredningens förslag blir en utgångspunkt för den kommande lagstiftningen, ska en saklig beredning med bland annat beaktande av remissynpunkter, föregå ett beslut, som dessutom fattas av riksdagen.

För mig är det uppenbart att det huvudsakliga innehållet i Las-utredningens förslag inte går att genomföra utan att markant förändra ”balansen” mellan arbetsgivarens intresse av flexibilitet och arbetstagarens intresse av trygghet. Det är självfallet en politisk bedömning i vad mån och på vilket sätt denna ”balans” ska/bör/kan/måste förändras. Enligt min mening kan Las utvecklas, och moderniseras, om man så vill, utan att balanspunkten mellan flexibilitet och trygghet ändras. Dessutom är det så att många påstådda Las-problem har sin grund i missuppfattningar, föreställningar och okunskap. Att exempelvis hävda att arbetsgivare inte vågar anställa på grund av Las är uppseendeväckande, eftersom Las tillåter tidsbegränsade anställningar i upp till tolv månader utan att ens företrädesrätt till återanställning uppkommer. Vidare kan AVA och vikariat kombineras i upp till fyra år, utan att anställningen övergår i en tillsvidareanställning.

Det nu sagda betyder alltså inte att Las fungerar väl i alla hänseenden. Så exempelvis behöver reglerna kring uppsägningstvist definitivt ändras. Den nuvarande ordningen uppmuntrar arbetsgivare att avskeda även om det bara finns grund för uppsägning och fackliga organisationer att ”dra ut på” uppsägningstvister i onödan.

Vi har en het Las-höst att se fram emot!

TOMMY ISESKOG

Arbetsrättsexpert, driver Iseskogs Juridiska konsultbyrå.


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN