”Tillit ger bättre resultat”


2019-10-16 - Den 10 oktober la Tillitsdelegationen fram sitt betänkandet till civilminister Lena Micko. -Vi måste lämna våra stuprör och börja samarbeta mer, säger Christina Forsberg, delegationens ordförande och generaldirektör för Centrala Studiestödsnämnden, CSN.

Vad handlar Tillitsreformen om?

- Om att utveckla formerna för den statliga styrningen och åstadkomma bättre resultat och bli bättre arbetsgivare. Reformen ska skapa nytta för medborgare som behöver service och hjälp och de som arbetar inom staten ska känna arbetsglädje. Ledarskapet ska ta tillvara på den kompetens som finns, låta proffsen vara proffs inte detaljstyra.

Vad är tillitsbaserad styrning?

-Det är ett förhållningssätt och inte en styrmetod. Här går man ofta vilse, det finns ingen handbok, bara ledstänger. Tillitsdelegationen har sedan tidigare tagit fram sju ledvägande principer för den tillitsbaserade styrningen, i detta betänkande har vi lagt till en åttonde, långsiktighet.

-I den tillitsbaserade styrningen finns hela tiden ett fokus och en nyfikenhet på vad medborgaren behöver till exempel i kontakt med Polisen och Försäkringskassan.

Vad kan det konkret innebära för skillnad jämfört med annan styrning?

-Att leda och styra med tillit innebär att jag som chef behöver ge dig bästa förutsättningar men samtidigt inse att din kollega kan behöva andra förutsättningar. Delegera men samtidigt ha kontroll, att gå före och visa mod ibland när det behövs. Som chef ska du inte upplevas kontrollerande, men du måste ha koll på vilka effekter arbetet ger.

Vad har framkommit är viktiga steg för att åstadkomma mer tillitsbaserad styrning?

-Ett viktigt steg är att högsta ledningen går före och leder förändringen. Det är till del ett paradigmskifte som kräver uthållighet och tid. Vi måste börja tänka annorlunda för att göra annorlunda, den inre motivationen kommer av att du förstår. Om medarbetaren inte vill ta ansvar eller inte förstår varför man ska arbeta annorlunda då blir det inte bra. Vi måste också lämna sina stuprör och börja samarbeta mer.

Vilka förslag lämnar ni i betänkandet?

- Det ena är att när Tillitsdelegationen inte längre har det främjande uppdraget så behöver någon annan ta vid. Vi föreslår att Arbetsgivarverket ska få i uppdrag att fortsätta driva frågorna och i det arbetet dra nytta av andra myndigheters kompetens.

-Det andra vi föreslår är att regeringen ska tillsätta en särskild kommitté som ska titta på komplexa samhällsutmaningar som exempelvis ungdomsbrottslighet och långa vårdköer. I kommittén ska olika kompetenser från staten, kommunerna, landstinget och det ideella samhället kunna jobba tillsammans för att snabbare hitta nya samarbetsformer.

Vad har visat sig svårast vid tillitsbaserad styrning?

-Uthållighet, vi vill se snabba resultat men det är svårt att lära om och man måste ge processen tid. För en del kan det också vara svårt att lita på andra människor.

Vad händer nu?

-Tillitsdelegationen ska nu ta fram en introduktionsutbildning för alla statligt anställda, både nyanställda och befintliga medarbetare. Syftet är att stärka statstjänstemannarollen och de statsanställdas kunskap om regelverk och rättsprinciper, som ett led i att öka medborgarnas tillit till förvaltningen.

Vägledande principer för tillitsbaserad styrning:

1 Tillit

Sträva efter att som utgångspunkt välja att lita på dem du samarbetar med och ha en positiv inställning till förväntningarna på varandra.

2 Medborgarfokus

Sätt medborgarens upplevelse och kunskap i fokus och försök förstå vad medborgaren sätter värde på.

3 Helhetssyn

Uppmuntra alla i styrkedjan att aktivt och gemensamt ta ansvar för helheten och samverka över gränser.

4 Handlingsutrymme

Delegera handlingsutrymme och välkomna medbestämmande, men var också tydlig kring mandat och att det finns förutsättningar. Tydliggör och säkerställ handlingsutrymme för yrkesutövarens professionella omdöme.

5 Stöd

Säkerställ ett verksamhetsnära och kvalificerat professionellt, administrativt och psykosocialt stöd i kärnverksamheten

6 Kunskap

Premiera kunskapsutveckling, lärande och en praktik baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet.

7 Öppenhet

Sträva efter öppenhet genom att dela information, välkomna oliktänkande och respektera kritik.

8 Långsiktighet

Säkerställ att styrning och ledning skapar goda resultat också på lång sikt.

Hela betänkadet ”Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten”hittar du här

Tillitsdelegationen tidigare har presenterat i betänkandet Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn (SOU 2018:47).

ELSA FRIZELL


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN